ОО Подгорица: Радоњић: МУП унио нову забуну

 У од­но­су на различите ста­во­ве бив­ших гра­до­на­чел­ни­ка и за­мје­ни­ка гра­до­на­чел­ни­ка Под­го­ри­це Ми­о­мира Му­го­ше и Вла­дана Ву­че­лића о то­ме мо­гу ли или не ви­ше оба­вља­ти те по­сло­ве по­што им је на сјед­ни­ци Скуп­шти­не Глав­ног гра­да 24. ју­на кон­ста­то­ван пре­ста­нак ман­да­та, а За­кон о глав­ном гра­ду, као леx спе­ци­а­лис, не пре­ви­ђа ко је из­вр­шна власт до из­бо­ра но­ве Ми­ни­стра­ство уну­тра­шњих по­сло­ва твр­ди да Му­го­ши­не по­сло­ве пре­у­зи­ма Ву­че­лић. Све три стра­не има­ју раз­ли­чи­та прав­на упо­ри­шта. 

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Го­ран Ра­до­њић сма­тра да је Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва уни­је­ло но­ву за­бу­ну ту­ма­че­њем да се у овом слу­ча­ју мо­ра­ју при­мје­њи­ва­ти од­ред­бе За­ко­на о ло­калној са­мо­у­пра­ви. Ра­до­њић ука­зу­је да по­сто­ји ко­ли­зи­ја за­ко­на. 
-Очи­глед­на је ко­ли­зи­ја из­ме­ђу ви­ше за­ко­на и про­пи­са што зна­чи да су про­пи­си пи­са­ни не обра­ћа­ју­ћи па­жњу на си­стем и не пред­ви­ђа­ју­ћи си­ту­а­ци­је ко­је ни­је­су са­свим нео­бич­не или су за­ко­ни пи­са­ни да на­мјер­но оста­ве пр­о­стор за „кре­а­тив­на” ту­ма­че­ња. Нео­бич­но је да се у МУП-у по­зи­ва­ју на пот­пред­сјед­ни­ка оп­шти­не ка­да у Глав­ном гра­ду по­сто­је гра­до­на­чел­ник и за­мје­ник гра­до­на­чел­ни­ка, не по­сто­ји пот­пред­сјед­ник оп­шти­не. Очи­глед­но је да се про­пи­си мо­ра­ју до­ра­ђи­ва­ти. Ми­шље­ње МУП-а је но­ва за­бу­на. МУП као над­ле­жни ор­ган је тре­ба­ло да бу­де упу­ћен у за­кон а не да се по­зи­ва на по­гре­шну од­ред­бу ко­ја се не мо­же при­ми­је­ни­ти. Тре­ба­ло би да су као над­ле­жни ра­ни­је уочи­ли ова­кве не­ло­гич­но­сти - на­во­ди Го­ран Ра­до­њић. 
Ра­до­њић по­ја­шња­ва ка­кву си­ту­а­ци­ју тре­нут­но има­мо у Глав­ном гра­ду а ка­ква је у дру­гим зе­мља­ма. 
-У нор­мал­ној зе­мљи ка­да не­ко­ме ис­тек­не ман­дат, он по­ку­пи ства­ри и иза­ђе. Ми има­мо си­ту­а­ци­ју да се чо­вјек по­на­ша го­то­во на иви­ци нор­мал­но­сти, на­ла­зи за сход­но да и да­ље зло­у­по­тре­бља­ва про­сто­ри­је, да се обра­ћа јав­но­сти-ка­же Ра­до­њић. 
 
 
(ДАН, 03. 07. 2014.)Датум: 08.09.2014
Close
Close