ОО Подгорица: Бешовић: Пуно посла за новог градоначелника

 Из Демократског фронта је оцијењено да будући градоначелник имати доста посла а мање пара за реализацију пројеката.

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ми­о­драг Бе­шо­вић сма­тра да ће но­ви гра­до­на­чел­ник има­ти пу­не ру­ке по­сла да за­вр­ши све оно што је за­по­че­то и што се го­ди­на­ма од­ла­га­ло. 
-Не­за­вр­ше­ни про­јек­ти и про­па­ли тен­де­ри су по­сле­ди­це рада бив­шег гра­до­на­чел­ни­ка ко­ји је био пре­ам­би­ци­о­зан и ко­ји је хтио да се пру­жи ви­ше не­го што је ду­га­чак. На­и­ме, бу­џет Глав­ног гра­да ни­ка­ко ни­је мо­гао да за­до­во­љи те ин­ве­сти­ци­је. Бив­ши гра­до­на­чел­ник је имао по­тре­бу да мар­ке­тин­шки се­бе под­у­пре и та­ко из­бо­ри по­зи­ци­ју у сво­јој стран­ци и да се пред­ста­ви гра­ђа­ни­ма Под­го­ри­це као ви­зи­о­нар и гра­ди­тељ. Ми­слим да ће но­ви гра­до­на­чел­ник има­ти до­ста по­сла а сви су из­гле­ди ма­ње па­ре. Нео­д­го­вор­но је пре­ци­зи­ра­ти ко ће би­ти гра­до­на­чел­ник, ја се на­дам да би то мо­гао да бу­де не­ко из дру­ге по­ли­тич­ке гру­па­ци­је или опо­зи­ци­је а да не бу­де из ДПС-а – на­во­ди Бе­шо­вић. 
 
 
(ДАН, 30. 06. 2014.)Датум: 02.07.2014
Close
Close