ОО Подгорица: Радоњић: Јасно је ко више није власт

 Бив­ши гра­до­на­чел­ник и за­мје­ник гра­до­на­чел­ни­ка Ми­о­мир Му­го­ша и Вла­дан Ву­че­лић иза­шли су ју­че са раз­ли­чи­тим ста­вом о то­ме мо­гу ли или не ви­ше оба­вља­ти те по­сло­ве по­што им је на сјед­ни­ци Скуп­шти­не Глав­ног гра­да 24. ју­на кон­ста­то­ван пре­ста­нак ман­да­та, а За­кон о ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви не пред­ви­ђа ка­ко то пре­ва­зи­ћи до из­бо­ра но­ве из­вр­шне вла­сти. Док се Му­го­ша по­зи­ва на прав­ну ана­ло­ги­ју да се на ову си­ту­а­ци­ју при­мје­њу­је рје­ше­ње ко­је члан 110 Уста­ва Цр­не Го­ре про­пи­су­је за из­вр­шну власт на др­жав­ном ни­воу – да на­кон ис­те­ка ман­да­та на­ста­вља рад до из­бо­ра но­ве, Ву­че­лић је ре­као да ни­ко не мо­же оба­вља­ти по­сло­ве гра­до­на­чел­ни­ка.

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Го­ран Ра­до­њић ка­зао је да ни­гдје не пи­ше ко ће са­да вр­ши­ти власт у Глав­ном гра­ду али ја­сно пи­ше ко је не­ће вр­ши­ти.
- У за­ко­ну пи­ше, ка­ко је и Ми­о­драг Ле­кић пред­сје­да­ва­ју­ћи Скуп­шти­ном ре­као, да је пре­стао ман­дат гра­до­на­чел­ни­ку и ње­го­вом за­мје­ни­ку. Исти­на је да ни­гдје не пи­ше ко ће са­да оба­вља­ти ту функ­ци­ју али је ја­сно на­пи­са­но да је они не оба­вља­ју. Ту са­да има­мо је­дан ва­ку­ум у ко­ме је све­де­на ад­ми­ни­стра­ци­ја да оба­вља са­мо тех­нич­ке по­сло­ве – ре­као је Ра­до­њић.
Он је на­гла­сио да би за­пра­во то тре­ба­ло да бу­де раз­лог да се што при­је за­вр­ше пре­го­во­ри и из­ми­је­не про­пи­си да се то ви­ше не би де­ша­ва­ло.
 
 
(ДАН, 27. 06. 2014.)Датум: 02.07.2014
Close
Close