ОО Подгорица: Радоњић: Закон их не интересује

 Отва­ра­ње гра­ди­ли­шта без прет­ход­ног до­го­во­ра и пот­пи­си­ва­ња уго­во­ра са вла­сни­ци­ма зе­мљи­шта чи­ји се по­сје­ди екс­про­при­шу је 14 го­ди­на уста­ље­на прак­са Глав­ног гра­да и Ми­о­ми­ра Му­го­ше, гра­до­на­чел­ни­ка па је ло­гич­но да гра­ђа­не за­бри­не би­ло ка­ква на­ја­ва да се у гра­ду ра­де но­ви објек­ти, про­ши­ру­ју ули­це и слич­но сма­тра­ју од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је у Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да.

Уви­јек кад Глав­ни град ра­ди има не­ких про­бле­ма, би­ло са имо­ви­ном, би­ло са про­јек­ти­ма, би­ло са ци­је­ном, анек­си­ма уго­во­ра, ка­да год кре­ну у не­ки по­сао, ре­као је Го­ран Ра­до­њић, шеф клу­ба од­бор­ни­ка Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је.
- Су­шти­на је у при­мар­ном про­бле­му ко­ји је ка­рак­те­ри­сти­чан и за оне ко­ји су њи­хо­ви иде­о­ло­шки оче­ви, они сма­тра­ју да се не тре­ба др­жа­ти за­ко­на као пи­јан пло­та. То и при­мје­њу­ју. Они иду да „за­вр­ше” не­ки по­сао а при­том на­ру­ша­ва­ју при­род­ну сре­ди­ну, до­во­де љу­де и су­ту­а­ци­ју да се мо­ра­ју су­ди­ти про­те­сто­ва­ти, али њих то не ин­те­ре­су­је. Озбиљ­на ад­ми­ни­стра­ци­ја би на при­мјер са­чу­ва­ла ста­бла у Ули­ци сер­да­ра Јо­ла Пи­ле­ти­ћа, јер је чи­ни­ло град љеп­шим здра­ви­јим а он­да да­ју об­ја­шње­ње да су по­ки­да­ли кор­је­ње. Та­кво об­ја­шње­ње је бе­сми­сле­но као што је бе­сми­сле­но го­во­ри­ти да ли­пе ни­је­су мо­гле оп­ста­ти у Хер­це­го­вач­кој ули­ци – ре­као је Ра­до­њић.
 
 
(ДАН, 16. 06. 2014.)Датум: 02.07.2014
Close
Close