ОО Подгорица: Бешовић: Након избора остане само успомена

 У апри­лу и ма­ју све до из­бор­ног да­на ре­ђа­ли су се јед­на за дру­гом ма­ни­фе­ста­ци­је у ре­жи­ји упра­ве Глав­ног гра­да у ко­ји­ма су глав­ни ре­кви­зи­ти би­ле во­до­вод­не ци­је­ви, ло­па­те, че­сме, оби­ла­зи­ла су се има­ња, по­лу­за­вр­ше­не ули­це и објек­ти, хва­тао пр­ви круг на кру­жном то­ку. Од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Ми­о­драг Бе­шо­вић ис­ти­че да је прак­са вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је да у пред­из­бор­ним кам­па­ња­ма нај­ви­ше обе­ћа­ва, ра­ди, по­ста­вља ка­мен те­мељ­це те да чим про­ђу из­бо­ри све оста­не са­мо успо­ме­на - до сле­де­ћих из­бо­ра.

- По­на­вља се исти сцен­рио - на­ја­ве ве­ли­ких ин­ве­сти­ци­ја, обје­ка­та и про­је­ка­та у пред­из­бор­ним кам­па­ња­ма, па по­сле из­бо­ра ти­ши­на. Град­ска упра­ва је отва­ра­ла се­о­ске во­до­во­де, скре­та­ла се ве­ли­ка па­жња на то и ор­га­ни­зо­ва­ле ци­је­ле ма­ни­фе­ста­ци­је око јед­не че­сме. Ве­ли­ки је број и за­по­че­тих и обе­ћа­них про­је­ка­та ко­ји су мр­тво сло­во на па­пи­ру у не­ком пла­ну и про­гра­му ко­ји би се не­кад вје­ро­ват­но тре­бао ре­а­ли­зо­ва­ти. На­род је ви­ше пре­по­знао фар­су по­ли­ти­ке ка­кву во­ди ДПС го­ди­на­ма - ис­ти­че Бе­шо­вић. 
 
 
(ДАН, 15. 06. 2014.)
 Датум: 02.07.2014
Close
Close