ОО Беране: Фолић: ДПС посијао празна обећања

 - Да су број­не фа­бри­ке из­гра­ђи­ва­не у до­ба со­ци­ја­ли­зма де­це­ни­ја­ма пре­пу­ште­не кон­стант­ном про­па­да­њу, увје­ри­ће се сва­ко ко се упу­ти пре­ма ин­ду­стриј­ској зо­ни Ру­деш, гдје је не­кад пла­те за­ра­ђи­ва­ло бли­зу де­се­так хи­ља­да рад­ни­ка. Ру­и­ни­ра­ни и на­пу­ште­ни фа­брич­ки по­го­ни под­сје­ћа­ју на сце­не из фил­мо­ва стра­ве и ужа­са док по­је­дин­ци и гру­пе кроз ка­пи­је из­но­се по­след­ње остат­ке имо­ви­не, про­да­ју­ћи је ка­сни­је у ста­ро гво­жђе. И по­ред број­них обе­ћа­ња, у Ин­ду­стриј­ској зо­ни Ру­деш ни­је до­шло до по­нов­ног озбиљ­ни­јег ор­га­ни­зо­ва­ња про­из­вод­ње у по­го­ни­ма ко­је је по­је­ди­ним ин­ве­сти­то­ри­ма Оп­шти­на усту­пи­ла на ко­ри­шће­ње на пе­ри­од од де­сет го­ди­на. О то­ме свје­до­чи и по­да­так да, и по­ред пом­пе­зне на­ја­ве уочи по­след­њих пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра, ни­је ак­ти­ви­ра­на фа­бри­ка ар­ма­тур­них мре­жа. Фа­бри­ку је ок­то­бра 2012. го­ди­не зва­нич­но отво­рио та­да­шњи пре­ми­јер Игор Лук­шић, на­во­де­ћи да је то јед­на од пр­вих ин­ве­сти­ци­ја на Ру­де­шу ко­ја је, за­хва­љу­ју­ћи под­сти­ца­ји­ма др­жа­ве и ло­кал­не упра­ве, тра­си­ра­ла пут за отва­ра­ње но­вих про­из­вод­них ли­ни­ја у бе­ран­ској оп­шти­ни. Уочи тог до­га­ђа­ја та­да­шњи пред­сјед­ник оп­шти­не Ву­ка Го­лу­бо­вић и вла­сник бе­о­град­ске ко­ма­па­ни­је ‘’Еуро­по­лис’’ Вла­дан Зе­че­вић пот­пи­са­ли су уго­вор ко­јим је по­мен­утој фир­ми на ко­ри­шће­ње, у пе­ри­о­ду од де­сет го­ди­на, усту­пљен про­стор у бив­шем ‘’Обо­до­вом’’ по­го­ну на Ру­де­шу, ра­ди отва­ра­ња фа­бри­ке за про­из­вод­њу ар­ма­тур­них мре­жа. Вла­сник по­ме­ну­те ком­па­ни­је је та­да ка­зао да је уло­жио до­ста тру­да и сред­ста­ва ка­ко би у мо­дер­ној фа­бри­ци ор­га­ни­зо­вао са­вре­ме­ну про­из­вод­њу. 

-’’Еуро­по­лис’’ је ушао у при­чу отва­ра­ња фа­бри­ке ар­ма­тур­них мре­жа у Бе­ра­на­ма, зна­ју­ћи да та­ква вр­ста про­из­вод­ње има пер­спек­ти­ву. За­то смо и уло­жи­ли око два ми­ли­о­на еура за са­на­ци­ју чи­та­вог објек­та и за на­бав­ку нео­п­ход­них про­из­вод­них по­стро­је­ња. То су за­и­ста зна­чај­на ула­га­ња, ко­ја ће се, си­гур­но, по­ка­за­ти као оправ­да­на, јер ми пла­ни­ра­мо да убр­зо по­кри­је­мо ком­плет­не по­тре­бе цр­но­гор­ског тр­жи­шта ка­да су ар­ма­тур­не мре­же у пи­та­њу – на­гла­сио је та­да Зе­че­вић, обе­ћа­ва­ју­ћи да ће се у по­ме­ну­тим по­го­ни­ма за­по­сли­ти зна­ча­јан број рад­ни­ка. 
И та­да­шњи пред­сјед­ник оп­шти­не Ву­ка Го­лу­бо­вић је увје­ра­вао да се ра­ди о озбиљ­ном ин­ве­сти­то­ру ко­ји ће, уз по­моћ др­жа­ве и ло­кал­не упра­ве, на пра­ви на­чин озна­чи­ти ожи­вља­ва­ње би­знис зо­не на Ру­де­шу. 
Ме­ђу­тим, фа­бри­ка ар­ма­тур­них мре­жа на Ру­де­шу ра­ди­ла је све­га неколико да­на на­кон че­га је за­тво­ре­на. Вла­сник је у ме­ђу­вре­ме­ну ис­ти­цао да су ис­кр­сли од­ре­ђе­ни про­бле­ми, али да ће про­из­вод­ња си­гур­но по­че­ти. Но, и по­ред та­квих на­ја­ва, ин­ста­ли­ра­не ма­ши­не за про­из­вод­њу ар­ма­тур­них мре­жа у бив­шем ‘’Обо­до­вом’’ по­го­ну и да­ље ми­ру­ју, уз оцје­ну ана­ли­ти­ча­ра да је по­ме­ну­та фа­бри­ка у Бе­ра­на­ма сме­та­ла не­ком од цр­но­гор­ских моћ­ни­ка ко­ји се ба­ве гра­ђе­вин­ским по­сло­ви­ма. Уз то, Оп­шти­на Бе­ра­не је пот­пи­са­ла уго­вор са ‘’Еуро­по­ли­сом’’ да­ју­ћи у за­куп имо­ви­ну ко­ја ни­је ње­но вла­сни­штво, већ бив­ше фа­бри­ке ‘’Обод’’. Та­ко­ђе, по­сто­је тврд­ње да је ком­па­ни­ја „Еуро­по­лис“, на­кон по­след­њих по­ли­тич­ких про­мје­на у Ср­би­ји, за­па­ла у кри­зу и да од ак­ти­ви­ра­ња по­го­на у Бе­ра­на­ма не­ма ни­шта. Да ства­ри не иду на­ја­вљи­ва­ним то­ком, свје­до­чи и по­да­так да је ових да­на из фа­брич­ких про­сто­ри­ја од­ве­зе­на јед­на од ма­ши­на.
Пред­сјед­ник од­бор­нич­ког клу­ба Но­ве спр­ске де­мо­кра­ти­је Вла­дан Фо­лић на­во­ди да је отва­ра­ње фа­бри­ке ар­ма­тур­них мре­жа на Ру­де­шу обич­на фар­са и да је то би­ла са­мо пра­зна при­ча и мар­ке­тин­шки трик вла­да­ју­ћих пар­ти­ја уочи по­след­њих пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра. 
-Ак­ту­ел­на власт у Цр­ној Го­ри је уни­шти­ла бе­ран­ску ин­ду­стри­ју, да би се ка­сни­је са­мо де­кла­ра­тив­но за­ла­га­ла за по­нов­но ожи­вља­ва­ње при­вред­них ка­па­ци­те­та. То је ра­ди­ла јед­на гру­па љу­ди ко­ја је, под пла­штом де­мо­кра­ти­је, за се­бе при­гра­би­ла огром­но бо­гат­ство. Ти исти љу­ди су из­ре­жи­ра­ли при­чу о отва­ра­њу фа­бри­ке ар­ма­тур­них мре­жа, ба­ца­ју­ћи та­ко пра­ши­ну у очи обес­пра­вље­ном и по­ни­же­ном на­ро­ду. На кра­ју се по­ка­за­ло да се ра­ди­ло о про­вид­ном пред­из­бор­ном три­ку ДПС-а и кла­сич­ном пра­њу нов­ца. Очи­глед­но да је, по раз­ра­ђе­ном сце­на­ри­ју, до­шло до обр­та кре­дит­них сред­ста­ва, од че­га су ак­те­ри ци­је­ле при­че из­ву­кли од­ре­ђе­ну ко­рист. Та­ко су ри­је­чи та­да­шњег пре­ми­је­ра при­ли­ком отва­ра­ња фа­бри­ке оста­ле са­мо мр­тво сло­во на па­пи­ру, јер је и он сам знао да је овај про­је­кат, као и мно­ги дру­ги, уна­при­јед осу­ђен на про­паст – ка­зао је Фо­лић. 
По ње­го­вом ми­шље­њу, по­ме­ну­тим не­за­ко­ни­тим рад­ња­ма рад­ња­ма на ру­ку је ишла и чи­ње­ни­ца да у Цр­ној Го­ри не­ма прав­не си­гур­но­сти свој­стве­не де­мо­крат­ским дру­штви­ма. 
-Си­гу­ран сам да је нај­ма­ње де­се­так хи­ља­да љу­ди са под­руч­ја бе­ран­ске оп­шти­не гру­бо оште­ће­но у тран­зи­ци­о­ним про­це­си­ма. Ве­ћи­на од њих је пре­ко раз­ли­чи­тих штрај­ко­ва ис­ка­зи­ва­ла бунт про­тив оно­га што их је сна­шло. Ме­ђу­тим, чим не­ма чвр­шће прав­не за­шти­те, по­је­дин­ци су мо­гли да ра­де шта хо­ће. Та­ко је, пре­ко не­у­спје­лих при­ва­ти­за­ци­ја, по­пут ове, ма­ни­пу­ли­са­но љу­ди­ма од ко­јих мно­ги ни­је­су мо­гли да схва­те да ак­ту­ел­ни цр­но­гор­ски вла­сто­држ­ци не же­ле да у Бе­ра­на­ма ишта ра­ди, јер би то ди­рект­но до­во­ди­ло у пи­та­ње њи­хо­ве сум­њи­ве по­сло­ве ко­ји­ма се го­ди­на­ма ба­ве – оци­је­нио је Фо­лић.
 
 
(ДАН, 26. 05. 2014.)
 Датум: 16.06.2014
Close
Close