Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


НОВА се противи било каквом покушају дезинтегрисања ДФ-а

Дајемо пуну подршку свим постојећим облицима заједничког дјеловања  наставак вијести

Булајић: ДФ има обавезу да организује протесте

Неоправдано се створила атмосфера да се може формирати прелазна влада са СДП-ом  Наставак вијести

Вучуровић: Црна Гора нема негативних искустава са Русијом

Русија никад није дестабилизовала, него увијек подржавала Црну Гору  наставак вијести

Радуновић: Одлука о НАТО само на поштеном референдуму

Референдум организовати кад се створе услови за фер и слободно изјашњавање грађана  наставак вијести
Булајић: Народ памти агресију и неће у НАТО
123

У пи­та­њу је вр­ло би­тан фак­тор, јер се ра­ди о јед­ној агре­си­ји, крај­ње ли­це­мјер­ној под ли­це­мјер­ним на­зи­вом – Ми­ло­срд­ни ан­ђео. Без од­лу­ка Са­вје­та без­бјед­но­сти, крај­ње не­ле­гал­но, 18 зе­ма­ља је на­па­ло СРЈ. Упра­во та­да, при­је 16 го­ди­на во­дио се нај­не­рав­но­прав­ни­ји рат у исто­ри­ји чо­вје­чан­ства

Вучуровић: Увреде и издаја
123

Но­ва че­сто под­сје­ћа на јед­ну ва­жну чи­ње­ни­цу, вје­ро­ват­но не­за­би­ље­же­ну у исто­ри­ји, да је Ђу­ка­но­вић те 1999. го­ди­не по­др­шку агре­со­ру пру­жао са по­зи­ци­је чла­на вр­хов­не ко­ман­де СРЈ и да је у тим нај­те­жим тре­ну­ци­ма за зе­мљу, на­род и вој­ску ,,по ми­шље­ње’’ ле­тио ди­рект­но у цен­тра­лу НА­ТО-а. Та­кво по­на­ша­ње се зо­ве из­да­ја

Власт по­ди­за­њем кре­ди­та уво­ди Оп­шти­ну у ду­жнич­ко роп­ство због че­га ће бу­ду­ће ге­не­ра­ци­је има­ти ве­ли­ких про­бле­ма

...

Тач­но се зна ко је од­го­во­ран за ка­та­стро­фал­но ста­ње у нај­ве­ћем ди­је­лу бар­ске оп­шти­не на­кон по­след­њих обил­них ки­ша

...

По­ред то­га што су нај­за­га­ђе­ни­ји град у Евро­пи, Пље­вља су са­свим си­гур­но ре­кор­дер и по бро­ју обе­ћа­них ин­ве­сти­ци­ја

...

Мо­же се за­кљу­чи­ти да су ови пла­но­ви до­ни­је­ти без упо­зна­ва­ња ста­нов­ни­ка то је­сте жи­те­ља под­руч­ја об­у­хва­ће­них пла­ном

...

По­сло­ва­ње ло­кал­не упра­ве мо­ра се до­ве­сти у ред и ускла­ди­ти са за­ко­ном

...