Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
 
   

Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Почели протести - Слобода тражи људе!

Уговор o новом почетку

Уговор са грађанима Црне Горе - жртвама владавине корумпираног режима   Наставак вијести

Радуновић: Протестима до владавине права

Кренули смо у организацију протеста чим су отклоњене све препреке које су стајале на пут овој нашој идеји  наставак вијести

Ђукановић: Влади ДПС-а не може се дозволити да организује изборе

Поштене изборе једино може да организује прелазна влада    наставак вијести
По­др­шка про­фе­со­ра Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре
123

Ве­ли­ка гру­па цр­но­гор­ских ака­де­ми­ка, уни­вер­зи­тет­ских про­фе­со­ра и дру­гих на­уч­них рад­ни­ка сна­жно по­др­жа­ва­ју мир­не про­те­сте ко­ји се одр­жа­ва­ју ис­пред Скуп­шти­не Цр­не Го­ре. Ве­ћи­на и са­ми уче­ству­ју на про­те­сту, с ког су упу­ти­ли јав­ни по­зив ко­ле­га­ма из ре­ги­о­на да и они по­др­же на­по­ре гра­ђа­на у за­ро­бље­ној Цр­ној Го­ри, јер је она, на­жа­лост, је­ди­на од бив­ших ју­го­сло­вен­ских ре­пу­бли­ка у ко­јој се ни­ка­да ни­је про­ми­је­ни­ла власт

Маровић да помогне да се Ђукановић нађе на удару правде
123

Га­ран­ту­је­мо му да ће до­би­ти ста­тус свје­до­ка са­рад­ни­ка и да нај­ве­ћег кри­ми­нал­ца у Цр­ној Го­ри лак­ше ис­по­ру­чи­мо прав­ди. Док још има чла­но­ва по­ро­ди­це на сло­бо­ди, по­зи­ва­мо Ма­ро­ви­ћа да нам се при­дру­жи, па да за­јед­но иде­мо код вр­хов­ног др­жав­ног ту­жи­о­ца да тра­жи­мо и да га­ран­ту­је­мо ње­му за сло­бо­ду, али да је за­ми­је­ни­мо за ону дру­гу, ко­ја нас све ве­зу­је за еко­ном­ско, де­мо­крат­ско и сва­ко дру­го дно. Све­то­за­ре Ма­ро­ви­ћу, пре­ки­ни да ћу­тиш, чо­вје­че бож­ји

Пље­ваљ­ски ДПС све ра­ди по угле­ду на цен­трал­ну власт гдје кул­ту­ру во­де пла­ги­ја­то­ри на­уч­них ра­до­ва

...

Не по­сто­ји по­тре­ба да се по­ред зе­мљи­шта ко­је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва има у свом вла­сни­штву за при­вре­ме­ну де­по­ни­ју пла­ћа при­ват­но зе­мљи­ште

...

Осу­ђујем сва­ког ко кре­не у тај про­је­кат, а пр­во не до­вр­ши оно што је за­по­чет­о при­је де­сет го­ди­на

...

Вијест да је Новак Ђоковић, у својој постојбини, изабран за почасног грађанина, одјекнула би у свијету

...

На­кон го­ди­ну да­на од из­бо­ра, власт се још ни­је кон­сти­ту­и­са­ла

...