Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Ђукановић: Режим одбија да избрише фантомске бираче

Власт не жели да се одрекне тог ,,резервоара'' гласова   наставак вијести

Мандић: И у Никшићу се снажно подржава политика странке

  Наставак вијести

Вучуровић: ,,Не'' је био бољи одговор

Они се немају чиме похвалити, ни начином на који су дошли до државе, ни оним што су направили за ових девет година  наставак вијести

Беране- Упорношћу и доследношћу до промјена

Због најновијих дешавања ни један члан Нове српске демократије из Берана није напустио странку  наставак вијести
Вучуровић: ,,Не'' је био бољи одговор
123

Нећемо заборавити све оно што се дешавало током референдума 21. маја 2006. године и читаве кампање која га је пратила. Тада се десило исто оно што смо гледали прије и послије-брутална крађа гласова, уцјене, притисци и све оно што ДПС користи и током избора, а све уз јаку подршку организованог криминала

Ђукановић: Режим одбија да избрише фантомске бираче
123

Неко мора да одговори како се то број становника може повећати за 4.994, а број бирача за 103.307. Више је него јасно да се у бирачком списку налази огроман број бирача који не живе у Црној Гори. Чланом 45 став један Устава дефинисано је да „право да бира и да буде биран има држављанин Црне Горе који је навршио 18 година живота и има најмање двије године пребивалиште у Црној Гори

Ослу­шну­ли смо ми­шље­ње члан­ства и сим­па­ти­зе­ра, као и оних ко­ји су на­кло­ње­ни вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји, па од истих оче­ку­јемо пу­ну по­др­шку

...

За про­те­кле 2,5 го­ди­не на не­за­ко­ни­то за­по­сле­не утро­ше­но ви­ше од че­ти­ри ми­ли­о­на еура

...

ДПС је својим дје­ло­ва­њем по­ка­зао да не­ма ни­шта са пра­вом, тра­ди­ци­о­нал­ном Цр­ном Го­ром

...

Код нас по­сто­ји прак­са да има­мо мул­ти-прак­тик по­ли­ти­ча­ре ко­ји су екс­пер­ти из свих обла­сти

...

Про­те­кли пе­ри­о­д оби­ље­жи­ле су злу­по­тре­бе при­ли­ком хи­пер­про­дук­ци­је из­мје­на и до­пу­на ур­ба­ни­стич­ких пла­но­ва

...