Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: Црну Гору треба приближити Русији

Лабудовић: Кад свеци марширају

   Наставак вијести

Режимска хајка на ДФ неће зауставити протесте

   наставак вијести

Вучуровић: Нећемо са Милом Ђукановићем

Мандић: Црну Гору треба приближити Русији
123

По­др­шком по­ли­тич­кој ко­руп­ци­ји, ка­ко би се од­бра­нио ре­жим ко­га су про­те­сти Де­мо­крат­ског фрон­та го­то­во обо­ри­ли, бри­сел­ска ад­ми­ни­стра­ци­ја и по­је­ди­не ам­ба­са­де НА­ТО др­жа­ва у Под­го­ри­ци, до­жи­вје­ли су пот­пу­ну ком­про­ми­та­ци­ју

Режимска хајка на ДФ неће зауставити протесте
123

Да парадокс буде потпун, режимски прогон против ДФ - а доживљава врхунац у тренутку кад остали опозициони субјекти преговарају о уласку у Владу Мила Ђукановића и Ранка Кривокапића, посебно потенцирајући гарантоване демократске и политичке слободе

Пље­ваљ­ски ДПС све ра­ди по угле­ду на цен­трал­ну власт гдје кул­ту­ру во­де пла­ги­ја­то­ри на­уч­них ра­до­ва

...

Не по­сто­ји по­тре­ба да се по­ред зе­мљи­шта ко­је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва има у свом вла­сни­штву за при­вре­ме­ну де­по­ни­ју пла­ћа при­ват­но зе­мљи­ште

...

Осу­ђујем сва­ког ко кре­не у тај про­је­кат, а пр­во не до­вр­ши оно што је за­по­чет­о при­је де­сет го­ди­на

...

Вијест да је Новак Ђоковић, у својој постојбини, изабран за почасног грађанина, одјекнула би у свијету

...

На­кон го­ди­ну да­на од из­бо­ра, власт се још ни­је кон­сти­ту­и­са­ла

...