Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Против НАТО-а без обзира на цијену

НОВА једини опозициони субјект који је у последњих 25 година одбио јавни позив Ђукановића да уђе у његову владу   наставак вијести

Мандић: И у Никшићу се снажно подржава политика странке

  Наставак вијести

Бар - чланство снажно подржава политику Нове српске демократије

  наставак вијести

Беране- Упорношћу и доследношћу до промјена

Због најновијих дешавања ни један члан Нове српске демократије из Берана није напустио странку  наставак вијести
Алексић: Историја Црне Горе је створена на ћирилици
123

Преименовање српског у такозвани црногорски представља отклон режима од православља и Русије. Тај посао дио је црногорског идеолошког пројекта, који се своди на негирање и елиминисање ћирилице, упркос чињеници да су највећа државна, вјерска, културна и историјска документа Црне Горе, написана на ћириличном писму

Радуновић: Пад по­вје­ре­ња у ор­га­не ЕУ
123

Мо­ра­мо схва­ти­ти вр­ло озбиљ­но чи­ње­ни­цу да је ЕК спрем­на да сер­вил­ност Ђу­ка­но­ви­ће­ве вла­де у пи­та­њи­ма ве­за­ним за укра­јин­ску кри­зу ста­ви ис­пред пра­ва на­ших гра­ђа­на да жи­ве у прав­но и еко­ном­ски уре­ђе­ној др­жа­ви

Позивамо их да та мјеста препусте Милети Пивљанину, Мирку  Вујошевићу и Магдалени Поповић, који поштују одлуке нашег ОО и ГО

...

На сјед­ни­ци клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а де­фи­ни­са­на је и стра­те­ги­ја за бу­ду­ће по­ли­тич­ко дје­ло­ва­ње у град­ском пар­ла­мен­ту

...

За­тра­жи­ћу и да се по­пра­ве сва дјеч­ја игра­ли­шта и по­ли­го­ни

...

Ми не спо­ри­мо пра­во да сва­ко пи­ше на свом је­зи­ку

...

Пљач­ка­ње др­жав­не имо­ви­не и ње­но пре­та­ка­ње у при­ват­ну тра­је већ ви­ше од дви­је де­це­ни­је

...