Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: Не требају нам двије режимске листе

Не може се у кампањи наступати као опозиција, а кад прођу избори прећи у режимски табор наставак вијести

Радуновић: И СДП да гласа за усвајање ЛЕКС СПЕЦИЈАЛИСА

Де­мо­крат­ски фронт оче­ку­је да ће Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја гла­са­ти за усва­ја­ње лекс спе­ци­ја­ли­са ко­јим би се пред­сјед­нич­ки из­бо­ри про­гла­си­ли не­за­ко­ни­тим, од­но­сно не­ва­же­ћим Наставак вијести

Мандић: Душко Јовановић се борио за часну и поштену Црну Гору

Цр­на Го­ра не мо­же би­ти сло­бод­на и нор­мал­на др­жа­ва, све док се у пот­пу­но­сти не ра­сви­је­тли Ду­шко­во уби­ство... наставак вијести

Лекић: Дух заједништва пренијети на цијелу Црну Гору

Политика Демократског фронта инспирисана је намјером да се опет створи поштена Црна Гора наставак вијести

Марш на Дрину-Бечка филхармонија

Новогодишњи Концерт 1987-Herbert von Karajan...

Даниловић: У првом плану ДФ-а биће угрожени слојеви становништва

  Наставак вијести

Вучуровић: Пљачка маскирана обећањима

 наставак вијести

Лекић: Патриотизам је очистити државу од мафије

 Наставак вијести...

 
 

Радуновић: У народу се каже ,,Псује као Побједа''

 Наставак вијести...

Лекић позвао Ђукановића на дуел

 Наставак вијести

 

Мандић: У ДПС-у брину за своје богатство а не за државу

Функционер Демократског фронта (ДФ) Андрија Мандић изјавио је да челници владајуће коалиције не бране државност Црне Горе, већ само брину за своје богатство... Наставак вијести...

Даниловић: Шта је са изборним програмом ДПС-а и СДП-а?

Неће ваљда азербејџански Мило предводити европског Игора Наставак вијести

 
Даниловић: Нећемо присуствовати премијерском сату
123

ДФ неће сјутра присуствовати премијерском сату, јер остајемо досљедни давно изреченом ставу да Ђукановића сматрамо одговорним за аферу Снимак и кључним координатором те нелегалне кампање на основу које су наводно добијени парламентарни избори 2012. године и организована крађа на предсједничким изборима

Вучуровић: Промоција ,,Природне Албаније'' у Улцињу
123

За­ми­сли­те да се мис Ре­пу­бли­ке Срп­ске би­ра у Ник­ши­ћу, ко­ји је ина­че не­ка­да био цен­тар Ста­ре Хер­це­го­ви­не. То би си­гур­но би­ла не­за­пам­ће­на дра­ма и дре­ка ДПС-а и слич­них пар­ти­ја

Ка­ко смо на­и­шли на ви­сок сте­пен ра­зу­ми­је­ва­ња и уста­но­ви­ли бли­скост про­гра­ма, уз по­што­ва­ње по­себ­но­сти су­бје­ка­та, од­лу­чи­ли смо да по­др­жи­мо из­бор Об­ра­да Гој­ко­ви­ћа

...

ДФ ће под­ни­је­ти кри­вич­ну при­ја­ву про­тив од­го­ров­них у ЈКП „Лим” 

...

Спуж не мо­же ва­ља­но да функ­ци­о­ни­ше јер ни­је на кур­су ДПС-а и ло­кал­них вла­сто­др­жа­ца

...

На­кон хап­ше­ња пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ра­ђе­но­ви­ћа, пот­пред­сјед­ни­ци Ву­чи­нић и Фи­ли­по­вић пре­у­зе­ли број­на овла­шће­ња на ко­ја не­ма­ју пра­во

...

По­зи­вам га да, уз по­што­ва­ње про­це­ду­ре, за­јед­нич­ки до­при­не­се­мо и ану­ли­ра­мо еко­ло­шки ха­ос и у Бе­ра­на­ма и у Ро­жа­ја­ма

...